Ηλεκτροκίνηση – η σημασία δημιουργίας βιώσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – ΜΕΡΟΣ Β

Blink Charging Hellas > Blink > Ηλεκτροκίνηση – η σημασία δημιουργίας βιώσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – ΜΕΡΟΣ Β

Έχοντας αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο τη σημασία της δημιουργίας βιώσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων βασισμένο στο μοντέλο στης αστικής φόρτισης (urban charging), αξίζει να αναφερθεί και η σπουδαιότητα της χρήσης καθετοποιημένων λύσεων στον τομέα υποδομών φόρτισης.

Εστιάζοντας στο μοντέλο της αστικής φόρτισης, στις υποδομές δηλαδή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που αναπτύσσονται στις πόλεις και υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες των οδηγών, είναι προφανής η ανάγκη τοποθέτησης, λειτουργίας, εποπτείας και συντήρησης ενός μεγάλου αριθμού φορτιστών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μείωση του κόστους των φορτιστών και κατά συνέπεια η μείωση του κόστους της συνολικής επένδυσης, καθώς επίσης και το ρίσκο της παραγωγής τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η ύπαρξη μιας πλατφόρμας ολοκληρωμένης διαχείρισης των σταθμών φόρτισης. Η πλατφόρμα αυτή θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση των σταθμών φόρτισης και θα δίνει τη δυνατότητα για απομακρυσμένο έλεγχο των λειτουργιών κάθε φορτιστή. Επιπλέον, θα προβλέπει την ταυτοποίηση του οδηγού και του οχήματος, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ), ώστε να αποτρέπεται η παράνομη χρήση των λογαριασμών. Ταυτόχρονα, μέσω της πλατφόρμας θα πραγματοποιούνται ψηφιακά και με απόλυτη ασφάλεια όλες οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των οδηγών και των φορέων υπηρεσιών φόρτισης, ενώ ηλεκτρονικά θα εκδίδεται και η απόδειξη για κάθε συναλλαγή. Θα επιτυγχάνεται επομένως ο πλήρης έλεγχος του ιδιωτικού δικτύου φόρτισης με σαφώς περιορισμένα λειτουργικά έξοδα.

Αναλύοντας λοιπόν την κατανομή των λειτουργικών εξόδων όπως αυτά διαμορφώνονται σε ένα δίκτυο με πολύ μεγάλη έκταση, όπως το εθνικό δίκτυο φόρτισης που κατασκευάζει η Blink Charging Hellas, αντιλαμβάνεται κανείς την αξία ενός υψηλής ποιότητας φορτιστή ο οποίος εκτός των προαναφερθέντων, θα παρέχει επιπλέον εύκολη προσβασιμότητα, θα επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση πιθανόν προβληματικών εξαρτημάτων καθώς και την εύκολη και συνεχή αναβάθμιση με κάθε νέο πρωτόκολλο λειτουργίας ή παράμετρο που θα απαιτηθεί στο μέλλον.

Άρα λοιπόν, η υιοθέτηση του οικονομικότερου φορτιστή δεν αποτελεί τελικά την οικονομικότερη λύση. Η Blink σχεδιάζει και διαχειρίζεται τους δικούς της φορτιστές οι οποίοι ακολουθούν τη φιλοσοφία ενός βιώσιμου ιδιωτικού δικτύου φόρτισης ελαχιστοποιώντας τα λειτουργικά κόστη και αυξάνοντας το ποσοστό των φορτιστών που βρίσκονται διαρκώς σε λειτουργία στο δίκτυο.

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης