5  km Agrinio – Antirrio, 30100, Agrinio, Greece

KAPSIOHAS VW-Audi

AGRINIO
Kapsiohas VW-Audi_Agrinio
Charger Type:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Location:5  km Agrinio - Antirrio, 30100, Agrinio, Greece
See charging points