Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού_Charge Your Summer

Blink Charging Hellas > Blink > Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού_Charge Your Summer

A. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Blink Charging Hellas MAE» (καλούμενη εφεξής η «Blink»), που εδρεύει στην Αιγάλεω 8, Πειραιάς, 18545, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια με τίτλο «Instagram – «Charge your Summer!» (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της Blink https:// https://blinkcharging.gr/nea/ (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

 

B. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται:

Από την 08/06/2022 μέχρι την 29/08/2022

 

Γ. Κληρώσεις Διαγωνισμού

Θα πραγματοποιηθούν τρεις κληρώσεις που θα αναδείξουν τρεις διαφορετικούς νικητές.

  • Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00
  • Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00
  • Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00

 

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν όσοι είναι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εταιριών Blink Charging Hellas ΜΑΕ και Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε. καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το πρόγραμμα αυτό με κανέναν τρόπο.

 

Ε. Ορθή Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Για τη ορθή συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα χρειαστεί να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

  • Like στο post του Διαγωνισμού
  • Follow το εταιρικό προφίλ της Blink στο Instagram https://www.instagram.com/blinkcharging_hellas/
  • Follow το εταιρικό προφίλ της Avis στο Instagram https://www.instagram.com/avisgreece/
  • Προσθήκη σχόλιου στο post του Διαγωνισμού, με αναφορά δύο φίλων τους στο Instagram (Μπορούν να γίνουν πολλαπλά σχόλια από έναν χρήστη).

Τα τέσσερα παραπάνω βήματα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλα και ορθά.
Θα ελεγχθεί το εκάστοτε προφίλ κατά τη διαδικασία της κλήρωσης.

 

ΣΤ. Δώρο Διαγωνισμού

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι παροχή ηλεκτρικού αυτοκινήτου Avis (Nissan Leaf) και δωρεάν κάρτα φόρτισης, στο δίκτυο της Blink.

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Blink. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Blink για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Blink δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

To Δώρο αφορά τις τρεις κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν όπως αναφέρεται παραπάνω και οι ημερομηνίες που δίνεται να υλοποιηθεί το εκάστοτε δώρο είναι:

  • 1-4 Ιουλίου 2022 (Παρασκευή-Δευτέρα)
  • 5-8 Αυγούστου 2022 (Παρασκευή-Δευτέρα)
  • 2-5 Σεπτεμβρίου 2022 (Παρασκευή-Δευτέρα)

 

Ζ. Ανάδειξη Δικαιούχων

Για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, θα ανακηρυχθούν συνολικά τρεις (3) νικητές και τρεις (3) αναπληρωματικοί ανά κλήρωση. Πριν την ανακοίνωση του ονόματος θα γίνει έλεγχος για την τήρηση των βημάτων (βλέπε όρο Ε).

 

Η. Ενημέρωση Δικαιούχων

Η blink θα αναλάβει την επικοινωνία και ενημέρωση των δικαιούχων. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω αναφοράς του νικητή σε μορφή σχολίου στο post του Διαγωνισμού και σε αντίστοιχο story (μέσω Instagram).
Ο νικητής έχει δύο εργάσιμες ημέρες να επικοινωνήσει μαζί με την εταιρία της blink. Εναλλακτικά θα περάσουμε σε επικοινωνία με τον πρώτο αναπληρωματικό κ.ο.κ..
Η Blink στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.

 

Θ. Περιορισμός ευθύνης της Blink

Η Blink και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επιβράβευσης.

 

Ι. Λήξη Επιβράβευσης

Μετά τη λήξη της επιβράβευσης καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Blink παύει να υφίσταται. Η Blink δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Κ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Blink. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της Blink «https://blinkcharging.gr/»

 

Λ. Λοιποί όροι που αφορούν την παροχή του οχήματος

1.Η ενέργεια ισχύει μόνο για την Ελλάδα.

2.Ο κάθε νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με email με την Avis και να προβεί και σε τηλεφωνική κράτηση στο 210 6879800 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα ενοικίασης. Το δώρο (ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο) περιλαμβάνει απεριόριστα χιλιόμετρα, βασική κάλυψη με ποσό ευθύνης, κάλυψη κλοπής με ποσό ευθύνης, τοπικό φόρο, φόρο ταξινόμησης αυτοκινήτων και προσαύξηση αεροδρομίου/αστικού κέντρου.

3.Εάν ο νικητής θέλει να παρατείνει τη ενοικίαση του, θα πρέπει να προχωρήσει σε κανονική ενοικίαση του οχήματος, με δική του χρέωση.

4.Για  την παραλαβή και χρήση του οχήματος, ο κάθε νικητής οφείλει να πληροί και να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ενοικίασης και Μισθωτηρίου Συμβολαίου της Avis και να διαθέτει στο όνομά του πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τα στοιχεία της οποίας θα θέσει στη διάθεση της Avis για λόγους εγγύησης καλής χρήσης του δώρου.

5.H παραλαβή του δώρου θα πραγματοποιείται από έναν από τους σταθμούς Avis στην Αθήνα. Δεν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης του αυτοκινήτου σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

6.Κατά τη διάρκεια της παραλαβής, ο κάθε νικητής οφείλει να επιδεικνύει την αστυνομική ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό του.

7.Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Τα ποσά απαλλαγής των ασφαλειών διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου που θα παραληφθεί και ο οδηγός αναλαμβάνει αντίστοιχα την πληρωμή του ποσού ευθύνης σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής.

8.Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε προαιρετικά κόστη εφόσον ο κάθε νικητής το επιλέξει: π.χ. ειδικό εξοπλισμό, δεύτερο οδηγό, νεαρό οδηγό, επιπλέον ασφάλειες κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση ο κάθε νικητής θα πρέπει να καταβάλει εξ ιδίων το ποσό των προαιρετικών καλύψεων που δεν περιλαμβάνεται στο δώρο.

9.Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί επιστροφής αυτοκίνητου σε άλλο σταθμό από τον σταθμό παραλαβής.

10.Η ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία του οδηγού είναι 21 ετών και οδηγοί κάτω των 25 ετών επιβαρύνονται με ημερήσιο κόστος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο δώρο και θα πρέπει να καταβληθεί εξ ιδίων.

11.H προσφορά δεν ισχύει για ενοικιάσεις Avis Prestige ή Select Series κρατήσεις, Αvis Flex, Avis Chauffeur, Van Rental καθώς και μακροχρόνιες μισθώσεις Leasing.

12.Η προσφορά δεν περιλαμβάνει διαχειριστικά έξοδα ατυχήματος, ζημιάς ή κλοπής.

13.Η προσφορά ενοικίασης αυτοκινήτου δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση.

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης