Blink Charging Hellas > Blink > Όροι & προϋποθέσεις Επιβράβευσης

A. Διοργανώτρια Δώρου

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Blink Charging Hellas MAE» και το διακριτικό τίτλο «Blink» (καλούμενη εφεξής η «Blink»), που εδρεύει στην Αιγάλεω 8, Πειραιάς, 18545, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια με τίτλο «Facebook/Instagram – «Έφτασε η ώρα της επιβράβευσης!» (καλούμενο εφεξής η «Επιβράβευση»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της Blinkhttps://blinkcharging.gr/ (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην επιβράβευση.

Η συμμετοχή στην επιβράβευση συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

 

B. Διάρκεια Επιβράβευσης

Η διάρκεια της επιβράβευσης ορίζεται:
Υλοποίηση από την 10/01/2022 μέχρι την 14/01/2022
Εξαργύρωσης από την επομένη της υλοποίησης και μέχρι το τέλος του αποθέματος της αξίας της επιβράβευσης.

 

Γ. Δικαίωμα στην επιβράβευση

Δικαίωμα στην επιβράβευση έχουν όσοι είναι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την επιβράβευση εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου Blink καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Επιπλέον εξαιρούνται οι εταιρικοί λογαριασμοί και οι λογαριασμοί με προνομιακή τιμή.

Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το πρόγραμμα αυτό με κανέναν τρόπο.

Για τη συμμετοχή απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί χρήση των σταθμών φόρτισης του δικτύου της blink από τον Ιανουάριο του 2021 και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2021.
Οι τρεις δικαιούχοι θα αναδειχθούν υπολογίζοντας τις συνολικές αξίες που έχουν χρεωθεί το παραπάνω διάστημα για φόρτιση του οχήματος τους στο δίκτυο της Blink.

 

Δ. Δώρο Επιβράβευσης

Το δώρο της επιβράβευσης είναι η επιστροφή του 3% των συνολικών χρεώσεων που είχαν οι οδηγοί αυτοί το παραπάνω διάστημα κατά τη φόρτιση του οχήματος τους στο δίκτυο φόρτισης της blink.

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Blink. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Blink για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Blink δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ε. Ανάδειξη Δικαιούχων

Για την συγκεκριμένηενέργεια, θα ανακηρυχθούν συνολικά τρεις (3) δικαιούχοι υπολογίζοντας τις καταναλώσεις βάσει της ετήσιας αναφοράς ανάλυσης φορτίσεων του δικτύου της blink.

ΣΤ. Ενημέρωση Δικαιούχων

Η blinkθα αναλάβει την επικοινωνία και ενημέρωση των δικαιούχων καθώς και τη διαδικασία για την ολοκλήρωση παράδοσης του δώρου της επιβράβευσης.

Η Blink στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.

 

Ζ. Περιορισμός ευθύνης της Blink

Η Blink και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επιβράβευσης.

 

Η. Λήξη Επιβράβευσης

Μετά τη λήξη της επιβράβευσης καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Blink παύει να υφίσταται. Η Blink δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Θ.Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την επιβράβευση και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Blink. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της Blink «https://blinkcharging.gr/»

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης